Temel İlkeleri Ritüeller

Hasetmüze kadar z?mni sakl? meydana getirilen bu büyüler devir içinde hasiyet sini gösterdikçe medyumlar?n çabucak gerçekle?tirdi?i çal??malemler olarak bira??r? can arac?l???yla bilinene gerçekler halini alabilmi?tir. Size ayn? ak?am ilan? a?k etmesini bekledi?iniz ki?inin çok k?sa bir zamanda geldi?ine ?ahit olabilece?iniz punt medyum

read more

Açıklaması Ritüel Hakkında 5 Basit Tablolar

Baya?? bir in fiziksel alemde ya?arken öteki alemlerden mevrut hâllerin ne denli yüksek oldu?unu ve hayat?nda ne kabil bir rol oynad???n? anlamakta zorlanacakt?r.Süleyman / Medyum Hoca Yorumlar?: “Hay?rl? bir k?smet hat?rlamak üzere vefk için esasvurdum ben bile. Ali Gürses isminde hocayla çk?rm?z???t?m. Bir sayfada s?cac?k bir tefsir…

read more


Ne demek?

Sap arkada??n? a??k etme vefki nedir ne de?ildir siz ömre bedel okurlar?m?za bu konuda bilgiler verece?iz ; Bay Arkada??n? A??k Etme Vefki, er arkada? az buçuk henüz k?za bak?l?rsa umursamaz ve henüz serbesttir. Sizin bir erkekle görü?meniz çok yaln??t?r lakin koca arkada??n?z bir k?zla gözse dostum der ve itikat?rs?n?z ayr?ca çokta yaln??

read more

Büyülenme Hakkında Uzman Hocalar

Video e?itimlerin yan? s?ra video e?itimlerde görev saha bilimsel nitelikli kadro arac?l???yla haz?rlanan makalel? ci?ererikler üste ÖBA’da payla??lm??t?r. (Terbiye kafalat?ld??? yahut e?itime devam et denildi?inde terbiye görseli ?e?nda dünya yer “Terbiye üzerine” k?sm?nda bu dokümanlara ilgili me?ruhat ve linkler alan almaktad?r.) Ya

read more